Ứng dụng ERP vào doanh nghiệp Việt Nam

1. Triển khai và ứng dụng ERP: cần có một qui trình! Một trong những nguyên nhân ảnh hưởng đến sự thành bại của quá trình tin học hóa nói chung và vấn đề triển khai, ứng dụng ERP nói riêng cho một doanh nghiệp đó là tính hợp lý của các bước thực hiện. […]

Bình luận
Bookmark the permalink.

Comments are closed.