Tiếp cận về tính tương hợp của Inspire chỉ cách chia sẻ và sử dụng lại

Các kinh nghiệm và những thực tiễn tốt nhất từ sáng kiến của Inspire châu Âu, để gia tăng việc chia sẻ và sử dụng lại các thông tin địa lý, có thể được sử dụng cho những người khác làm việc trong các khung công việc cho việc hài hòa hóa và sử dụng […] ↓ Read the rest of this entry…

Bình luận
Bookmark the permalink.

Comments are closed.