Tạo tài khoản nội bộ với Windows PowerShell

Windows PowerShell là một trình thông dịch dòng lệnh và ngôn ngữ kịch bản mà bạn có thể sử dụng để quản lý tổ chức của mình. Dùng Windows PowerShell trên một máy tính cục bộ có thể giúp kết nối với tổ chức dựa trên ứng dụng web qua Internet và thực hiện các […] ↓ Read the rest of this entry…

Bình luận
Bookmark the permalink.

Comments are closed.