Bình quân mỗi người dân Việt Nam dùng 1,5 thuê bao di động

Tổng số thuê bao điện thoại các loại trên toàn mạng của Việt Nam gồm cả thuê bao đăng ký và đang hoạt động đến hết tháng 5 năm 2012 là 132,8 triệu thuê bao, trong đó di động là 122,79 triệu thuê b… Xem tiếp