Cộng đồng CNTT-TT chờ Nghị quyết mới thay thế Chỉ thị 58

Cộng đồng CNTT khuyến nghị, Bộ Chính trị cần sớm ban hành nghị quyết chuyên đề về CNTT và hiện đại hóa đất nước phù hợp với quan điểm mới của Đảng về vai trò của CNTT để thay thế cho Ch… Xem tiếp