Kiểm thử phần mềm và kiểm thử an ninh

Công việc kiểm thử (testing) là tìm ra lỗi và thiếu sót nhằm sửa chữa những lỗi đó. Với sự phát triển của CNTT nước nhà, đảm bảo chất lượng thông qua kiểm thử đã trở nên phổ biến. Ngày c Xem tiếp