Thấy gì sau vụ hơn 453.000 tài khoản Yahoo! bị hack

Các tin tặc vừa công bố hơn 453.000 thông tin tài khoản lấy được từ Yahoo! bằng phương thức tấn công SQL Injection để cảnh báo các bên liên quan nên chịu trách nhiệm về việc bảo đảm các thông tin … Xem tiếp