Quản lý tài sản

Theo dõi tình hình tăng giảm, luân chuyển tài sản cố định. Tự động tính toán và phân bổ chi phí khấu hao, chi phí công cụ – dụng cụ cho từng đối tượng sử dụn Kế toán tài sản cố định:  Theo dõi thông tin tài sản:  Nguyên giá  Khấu hao lũy kế.  Giá […]

Bình luận
Bookmark the permalink.

Comments are closed.