Quản lý mua hàng

Theo dõi quy trình mua hàng chặt chẽ, sát với quy trình thực tế. Kiểm soát quá trình thực hiện nghiệp vụ mua hàng từ khi lập yêu cầu mua hàng cho đến khi thanh toán.  Quản lý quy trình mua hàng:  Yêu cầu mua hàng  Đơn đặt hàng  Lịch nhận hàng  Đặt cọc  Nhận […]

Bình luận
Bookmark the permalink.

Comments are closed.