Khó ủng hộ ứng dụng mobile Việt

Việc các chợ ứng dụng trên iOS, Android, BlackBerry, Marketplace mở cửa cho người sử dụng Việt Nam được xem là một cơ hội cho những nhà lập trình ứng dụng trong nước. Thế nhưng, khi nhìn lại những ứng dụng Việt được bán trên App Store hay Google Play Store, có thể nhận thấy […]

Bình luận
Tagged , , , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.