Hướng đi cho doanh nghiệp trong thời kỳ suy thoái

Khng hong kinh tế toàn cu trong thi gian qua đã to ra nhiu thách
thđố tn ti và phát trin ca các Doanh nghip Vit Nam. Theo
hip hi Doanh nghip nh và va Vit nam: Khong 20% doanh nghip
khó có th tiếp tc hođộng, 60% doanh nghip vđang gp rt nhiu
khó khăn do s tác động ca khng hong (Ngun: VnExpress). Theo d
báo ca APEC, cuc khng ho
Vietnamnet)
Vy trong khong thi gian t đây ti 2010, các doanh nghip Vit Nam cn
làm gì để đối phó và tn ti qua thi kì suy thoái này?
• Ct gim chi phí: hành chính, marketing, nhân s
• Thay đổ
• Ct gim nhân s
• Sát nhp công ty
• Tp trung vào các giá tr ct lõi để tăng tính cnh tranh
Cho dù doanh nghip bn chn hướng đi nào, các yếu t v chi phí và nhân
s luôn là ưu tiên hàng đầu ca các doanh nghip trong giai đon hin nay.
Trong đó, vic hoàn thiđội ngũ nhân s luôn đóng vai trò quan trng,
được xem như là “nguyên khí” ca các Doanh nghip nhm thích nghi vi
hoàn cnh hin tđến s phát trin bn vng trong tương lai, khi
khng hong đi qua.
Ni dung bài viết này ch yếp v nhng đim
cn chú ý khi đưa ra các quyếđịnh liên quan đển tái cu trúc và c bộ 

máy nhân s trong thi gian khng hong.
Khi cân nhc v vic tái cu trúc mô hình t chc hay c máy nhân
s, sát nhp,… cho phù hp vi tình hình hin nay, bn cũng nên cân nhc
ti vic liu vic tái cu trúc, sát nhp hay nhân s s được t chc như thế
nào sau khi vượt qua khng hong?
Tuy nhiên, vic tái cơ cu v t chc và nhân s cũng không phđơn gin.
Theo các chuyên gia nhiu năn qun tr
Doanh nghip cn phi có s tham gia php ca các đơn v tư vn có
chuyên môn và kinh nghim thc tin trong lĩnh vc này. Hơn na vic s
dng dch v tư vn s giúp doanh nghip hn chế nhng ri ro trong quá
trình tái cu trúc và tiết ki cho ngun lđể thc hin vic
tái cu trúc.
Mt nhân t then cht quyếđịnh thành công ca quá trình tái cu trúc v cơ
cu t chc và nhân s là s thu hiu v người Lao động hay Văn hóa ca
t chc vì đây chính là nhân t giúp vn hành c mt quy trình đi theo
nhng định hướng và mc tiêu đã đề ra. Vy làm sao có th thu hiu người
Lao động hay Văn hóa t chc? Nói đơn gin hơn là làm sao nhng quyết
định có tính chiến lược ca t chđược toàn th nhân viên ng h và thc
hin?
Câu tr li n vic Nghiên cu s tha mãn và hành vi người Lao động.
Quy trình này được thiến phù hp vi tình hình và mc tiêu nhân
s nhm tìm câu tr li cho tính kh thi ca các quyếđịnh mang tính chiến
lượđim này hay là để đánh giá mđộ nh hưởng ca nhng
quyếđịnh trên nhm có hướng điu chnh nhm vượt qua khng hong.
Vic thu hiu tâm lý người lao động s to nên b máy nhân s th phù 

hp vi môi trường văn hóa doanh nghip, t đó to nn tng chc chn cho
s phát trin bn vng trong tương lai.
Vđi pháp hp lí cho doanh nghip vượt qua khng
hong? Thc hin c b máy nhân s và tái cu trúc công ty da trên nn
tng nghiên cu v s tha mãn và hành vi người lao động? Hay ch thc
hin mt trong hai hình thc nêu trên?
Doanh nghip có th có được câu tr li phù hđể ng phó vi khúng
hong bng cách tham v h tr ca các chuyên gia trong lĩnh vc
tư vn v c b máy nhân s hay nghiên cu mđộ tha mãn và hành vi
người lao động.

 

Bình luận
Bookmark the permalink.

Comments are closed.