Hướng dẫn cấu hình tường lửa trên Ubuntu

Ubuntu có một tường lửa riêng gọi là ufw (uncomplicated firewall). Ufw là một giao diện dễ sử dụng cho các lệnh chuẩn trong iptables của Linux.Bạn còn có thể quản lý ufw thông qua giao diện đồ họa. Tường lửa trong Ubuntu được xây dựng để đơn giản hóa các tác vụ tường lửa […] ↓ Read the rest of this entry…

Bình luận
Bookmark the permalink.

Comments are closed.