Hệ thống quản trị quan hệ khách hàng (Custom Relationship Management – CRM)

Trong loạt bài này, chúng tôi sẽ đề cập đến các hệ thống quản trị quan hệ khách hàng (Custom Relationship Management – CRM), một loại ứng dụng sinh động và giàu sáng tạo hơn nhiều so với các phần mềm kế toán hoặc quản trị nguồn lực ERP. Trong loạt bài tiếp theo trong […]

Bình luận
Bookmark the permalink.

Comments are closed.