Giải pháp VIAMI Software dành cho chuỗi cửa hàng Sony Center

Đăng trên báo TRIBUNA ECONOMICA – Romania, số 51/2003 trang 56 (Soluţii VIAMI Software pentru Sony Center) Tiếp theo những theo những thành công của mình trong việc cung cấp những giải pháp phù hợp với từng khách hàng, VIAMI Software đã bổ xung danh sách khách hàng của mình với một danh tiếng đáng […]

Bình luận
Bookmark the permalink.

Comments are closed.