ERP: CÂY ĐŨA THẦN CỦA NHÀ BÁN LẺ NỘI ĐỊA?

Các nhà bán lẻ trong nước kỳ vọng khi áp dụng ERP sẽ giúp cắt giảm chi phí, nâng cao tính chuyên nghiệp, đảm bảo tính đồng nhất trong hệ thống… Nói cách khác, ERP được coi như một công cụ giúp nâng cao năng lực cạnh tranh của các nhà bán lẻ. Ngồi tại […]

Bình luận
Bookmark the permalink.

Comments are closed.