Đào tạo hiệu quả cho nhân sự sử dụng phần mềm ERP

Không một ứng dụng phần mềm ERP nào có thể đi đến thành công mà không có hướng dẫn kỹ lưỡng cho nhân viên sử dụng. Bởi vì việc ứng dụng phần mềm ERP kéo theo sự thay đổi đáng kể đến cách làm việc của nhân viên, việc đào tạo phải là một phần […]

Bình luận
Bookmark the permalink.

Comments are closed.