Cài đặt Screensavers vào Ubuntu 12.04

Phiên bản Ubuntu 12.04 không đi kèm với bất kì trình bảo vệ màn hình (screensaver) nào mà chỉ có một màn hình đen xuất hiện khi hệ thống ở trạng thái nghỉ một thời gian. Nếu bạn muốn có các screensaves đẹp mắt, bạn có thể chuyển đổi từ ứng dụng gnome-screensaver sẵn có […] ↓ Read the rest of this entry…

Bình luận
Bookmark the permalink.

Comments are closed.