Cài đặt OpenVPN Client trên Ubuntu (*nix nói chung)

Để kết nối tới VPN server, đặc biệt là OpenVPN server chúng ta cần sử dụng một VPN Client để cấu hình kết nối. Khác với VPN theo PPTP được tích hợp vào nhân của hệ điều hành. Ở đây, ta sử dụng phần mềm KVpnc dành cho các hệ điểu hành mã nguồn mở. […]

Bình luận
Bookmark the permalink.

Comments are closed.