Cách hiểu đúng về điện toán đám mây

Điện toán đám mây (cloud computing) không phải là một công nghệ mà là một mô hình cung cấp và tiếp thị dịch vụ CNTT đáp ứng các đặc trưng nào đó. Mây là toàn bộ dịch vụ máy tính, không phải sản phẩm, trong đó: * Cơ sở hạ tầng được chia sẻ. Nhiều […] ↓ Read the rest of this entry…

Bình luận
Bookmark the permalink.

Comments are closed.