Các hành vi quan trọng tạo thành công cho một quản trị dự án ERP

Có rất nhiều nhà quản trị dự án (PM) tập trung trên các khía cạnh kỹ thuật của các công việc (ví dụ, công cụ mới nhất, các biểu mẫu hay hoặc các kỹ thuật để quản lý phạm vi dự án, lịch trình, và con người), nhưng cũng quan trọng khi tập trung vào […]

Bình luận
Bookmark the permalink.

Comments are closed.