BranchCache – P.2: Triển khai BranchCache Hosted Mode

Như chúng ta đã biết BranchCache làm việc theo một trong hai chế độ, gồm Hosted Mode và Distributed Mode. Với Hosted Mode, BranchCache sẽ lưu trữ dữ liệu trên một máy chủ BranchCache tập trung trong hệ thống mạng của văn phòng chi nhánh. Với Hosted Mode, dữ liệu sẽ được lưu trữ trên […] ↓ Read the rest of this entry…

Bình luận
Bookmark the permalink.

Comments are closed.