Biến khủng hoảng kinh tế thành cơ hội phát triển doanh nghiệp

Trong giai đoạn khủng hoảng kinh tế, nếu doanh nghiệp biết tận dụng triệt để hạ tầng công nghệ thông tin, đặc biệt là giải pháp quản trị doanh nghiệp (ERP) thì có thể sẽ tìm ra nhiều hoạt động cho hoạt động kinh doanh. Khi nền kinh tế biến động, thị trường cũng bị […]

Bình luận
Tagged , , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.