Bảo vệ sheet trong Excel 2010 với Protect Sheets

Microsoft Excel 2010 (Excel 2010) cũng như các phiên bản trước đều có chế độ bảo vệ sheet bằng cách cho ẩn nhưng đây chỉ là hỗ trợ ở mức cơ bản. Protect Sheets là một add-in giúp đặt chế độ bảo vệ tốt hơn cho bảng tính. Bạn tải Protect Sheets tại http://www.mightymacros.com.au/ProtectSheets.zip, đây […] ↓ Read the rest of this entry…

Bình luận
Bookmark the permalink.

Comments are closed.