Bộ TT&TT tăng tốc phát triển hạ tầng thông tin

Tăng tốc phát triển hạ tầng thông tin là quan điểm chỉ đạo then chốt của “Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW” vừa được Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Bắc Son ký ban hành ngày 19/7/2012. Đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa Bộ TT&TT vừa ban hành […]

Bình luận
Tagged , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.