2012 – Năm của quản trị nguồn vốn doanh nghiệp

Năm 2012 được xem là năm khởi đầu tài cấu trúc nền kinh tế theo hướng bền vững, giảm thâm dụng vốn; đương nhiên hoạt động sản xuất kinh doanh sẽ phải gặp khó khăn – một sự khó khăn cần thiết trong việc chuyển đổi mô hình và phương cách kinh doanh   Năm […]

Bình luận
Tagged , , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.