Giải pháp VIAMI Software dành cho chuỗi cửa hàng Sony Center

Đăng trên báo TRIBUNA ECONOMICA – Romania, số 51/2003 trang 56 (Soluţii VIAMI Software pentru Sony Center) Tiếp theo những theo những thành công của mình trong việc cung cấp những giải pháp phù hợp với từng khác… Xem tiếp