Ảo hóa trong điện toán đám mây

Trong điện toán đám mây, một trong những vấn đề nền tảng và cơ bản nhất là tính ảo hóa (virtualization) của hạ tầng bên dưới (bên cạnh tính chất chuẩn hóa (standard), tự trị (autonomous) và mềm dẻo – khả mở (Elastic and Scalability) – theo các tài liệu của IBM). Ảo hóa là […] ↓ Read the rest of this entry…

Bình luận
Bookmark the permalink.

Comments are closed.